Marudhara Shikshak Prashikshan Mahavidhyalaya
Affiliated by Jai Narayan Vyas University, Jodhpur, & N.C.T.E.
+91-2988-227153       gyanviharbalotra08@gmail.com

News

Welcome to Marudhara B.Ed. College (19-07-2018)
Welcome to Marudhara B.Ed. College